Stała obsługa prawna

Na czym polega ?

Stała obsługa prawna przedsiębiorstwa polega na regularnym udzielaniu przez adwokata pomocy prawnej osobom zarządzającym przedsiębiorstwem. Nie ogranicza się ona tylko do sytuacji kryzysowych. Wręcz przeciwnie – rozciąga się ona na wiele płaszczyzn prowadzenia biznesu, takich jak np. dokumentacja prawna, umowy, negocjacje z klientami i innymi przedsiębiorcami. Stała obsługa prawna gwarantuje przedsiębiorcy lepszą świadomość prawną, bezpieczeństwo i przygotowanie na różne okoliczności. Pozwala zamienić kosztowną reakcję na antycypację.

Stała obsługa prawna przedsiębiorstwa jest specyficzną inwestycją – choć wprost zwykle nie przysparza zysków, prowadzi do wymiernych oszczędności. Coraz więcej przedsiębiorców rozumie konieczność takiej inwestycji i dostrzega płynące z niej korzyści.

Pomoc taka jest świadczona na podstawie umowy zawartej na czas określony bądź nieokreślony. W ramach umowy klient ma zapewnioną określoną liczbę godzin pracy adwokata w danym miesiącu, w tym jest przewidziany czas na bieżące konsultacje.

Do kogo jest skierowana ?

Stała obsługa prawna jest skierowana do przedsiębiorców w formie spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorców jednoosobowych, a ponadto do prokurentów, wspólników, likwidatorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych.

Co składa się na stałą obsługę prawną ?

Opracowywanie i analiza umów handlowych. W działalności gospodarczej umowy są  sprawą podstawowej wagi. Normują prawa i obowiązki stron zobowiązania, wskazują terminy, zakres i standardy wykonania świadczeń, określają warunki rękojmi i gwarancji, mogą kształtować sposób wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy, regulują zasady i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, kary umowne.

Najważniejszy test umowa przechodzi w chwili zawiązania się sporu z kontrahentem. Dlatego nie powinna ona być świstkiem papieru, z którego wynika niewiele ponad to, że została zawarta.  Umowy handlowe muszą być ,,szyte na miarę”, aby mogły odpowiadać specyficznym potrzebom danego przedsiębiorcy i konkretnego zobowiązania. Opieranie się na amatorskich wzorach umownych jest jedną z głównych przyczyn późniejszych niepowodzeń w sporze sądowym. Umowy takie, czy to zredagowanych samodzielnie, czy też pobrane z Internetu, często zawierają wewnętrzne sprzeczności, nieprecyzyjną terminologię i są nieprzystosowane do konkretnego stosunku obligacyjnego. Profesjonalnie opracowana umowa zawsze stawia przedsiębiorcę w lepszym świetle, pozwala unikać sporów, a w razie ich zaistnienia daje dogodniejszą pozycję negocjacyjną i procesową.

Konsultacje i opinie prawne. Przedsiębiorcy natrafiają na skomplikowane problemy prawne, przy których znajomość przepisów na poziomie czytelniczym jest niewystarczająca. Dla ich rozwiązania niezbędna jest znajomość linii orzeczniczej (judykatów), poglądów uczonych (doktryny), a także zasad prawniczego rozumowania (wykładni).

Systematyczne konsultowanie prawnej strony decyzji biznesowych jest nawykiem doświadczonych przedsiębiorców. Pozwala uniknąć wielu potknięć, pułapek i problemów. Dużą część pracy adwokata stanowi udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych w bieżących sprawach, takich jak analiza umów i porozumień, których zawarcie rozważa przedsiębiorca, sposób postępowania z kontrahentami, współpracownikami i pracownikami, wdrażanie różnych rozwiązań organizacyjnych i logistycznych mających wymiar prawny.

Pozaprocesowe pertraktacje i negocjacje. Spór sądowy – dwóch przedsiębiorców albo przedsiębiorcy z klientem – przeważnie bywa poprzedzony korespondencją, negocjacjami, wezwaniami lub propozycjami ugodowymi. Już na tym etapie powinno się używać właściwych argumentów, poprawnie formułować swoje roszczenia i zarzuty, zachowując przy tym stosowną i rzeczową formę. Korespondencja służy przecież jako dowód w ewentualnym procesie i wywiera wpływ na jego wynik.

Podejmowanie powyższych czynności jest codziennym zajęciem adwokata zajmującego się obsługą prawną przedsiębiorstwa, ponieważ kontrahenci poważniej traktują stronę, która już na etapie przedsądowym jest reprezentowana przez adwokata. Nierzadko wystarcza jeden sporządzony, podpisany i opieczętowany przez adwokata list upominawczy, aby zażegnać spór.

Przygotowanie i audyt dokumentów mających znaczenie prawne. Nawet w niewielkim przedsiębiorstwie nieustannie powstają zróżnicowane dokumenty, takie jak : regulaminy (prawo pracy), statuty, zarządzenia, uchwały wspólników, polityki (ochrony danych osobowych, polityka prywatności), instrukcje, porozumienia, oświadczenia, upoważnienia, licencje dotyczące praw autorskich. Jakość tych dokumentów – ich zgodność z prawem, precyzja językowa, zastosowane rozwiązania i instytucje prawne – wywiera niezaprzeczalny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W toku obsługi prawnej adwokat opracowuje wszelkie istotne z punktu widzenia zobowiązaniowego i procesowego teksty prawne.

Reprezentacja procesowa przed sądami i trybunałami arbitrażowymi. Procesy gospodarcze – w przeciwieństwie do spraw z zakresu np. prawa pracy, prawa rodzinnego – należą do najbardziej sformalizowanych. W świetle obowiązujących przepisów przedsiębiorca jest stroną profesjonalną, dlatego mają do niego zastosowanie profesjonalne wymogi. Błędem jest liczenie na paternalistyczną, opiekuńczą postawę sądu. Sytuacja przedstawia się wprost przeciwnie – nawet wobec przedstawienia słusznych roszczeń czy zarzutów, łatwo o przegraną spowodowaną nieznajomością zasad procesu. Najmniej korzystną sytuacją jest samodzielne występowanie przed sądem przeciwko stronie reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika.