Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje obowiązek powierzenia sprawa adwokatowi ?

Nie, tylko w określonych prawem przypadkach. Tzw. przymus adwokacko – radcowski istnieje np. przy sporządzaniu apelacji od wyroku sądu okręgowego czy skargi kasacyjnej (w postępowaniu cywilnym).

Jakie sprawy nie są prowadzone w tej kancelarii ?

Sprawy administracyjne, a także w zakresie ubezpieczeń społecznych i praw socjalnych (emerytury, renty,zasiłki), podatkowe.

Co to jest tajemnica adwokacka ?

To fundament zawodu adwokata. Tajemnica adwokata odróżnia adwokatów od innych prawników. Ogólnie mówiąc, adwokat musi zachować w tajemnicy wszystko to, czego dowiedział się od klienta w związku z udzieloną pomocą prawną. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie.

Jakie są formalności związane z powierzeniem sprawy do prowadzenia w sądzie ?

Dla powierzenia sprawy należy podpisać umowę zlecenia i pełnomocnictwo, zaś w przypadku sprawy karnej upoważnienie do obrony.

Kto ponosi koszty sprawy sądowej  ?

W procesie cywilnym, ostatecznie ten kto wygrał sprawę w całości lub znacznej części. Koszty postępowania zasądza sąd w wyroku. W toku sprawy, każda ze stron wykłada wydatki na proces we własnym zakresie. Natomiast w postępowaniu nieprocesowym, co do zasady, każda ze stron ponosi wydatki we własnym zakresie.

Jakie są rodzaje wydatków w sprawach sądowych ?

W postępowaniu cywilnym jest to opłata sądowa (w zależności rodzaju sprawy będzie to opłata stosunkowa lub stała), wydatki na biegłych (w razie zaistnienia takiej potrzeby), czasem wydatki na wywiad kuratora sądowego (w sprawach rodzinnych), wynagrodzenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (w razie potrzeby), zaliczki na koszty dojazdu świadków do sądu i utracone zarobki, koszty dojazdu sądu na oględziny, honorarium adwokata lub radcy prawnego, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, opłaty kancelaryjne za wydanie odpisu orzeczenia i inne.

Czy porady prawne są płatne ?

Tak, z wyjątkiem tych, które są udzielane w ramach ogólnopolskich akcji bezpłatnych porad organizowanych przez samorząd Adwokatury.

Czy adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej ?

Tak, w szczególnych okolicznościach. Musi odmówić, gdy udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej w danej sprawie. W innych okolicznościach, gdy zachodzą ku temu ważne powody np. jest bardzo krótki czas pozostały do wniesienia środka odwoławczego, który chce wnieść klient albo dziedzina w której należy udzielić pomocy prawnej jest poza obszarem praktyki adwokata.

Czy adwokat odpowiada za wynik sprawy ?

Umowa, którą klient zawiera z adwokatem do prowadzenia sprawy sądowej nie jest tzw. umową rezultatu. Oznacza to tyle, że adwokatowi nie wolno zobowiązywać się wobec klienta do uzyskania określonej treści orzeczenia sądowego („wygrania sprawy”), gdyż wynik sprawy nie jest wyłącznie rezultatem działań podjętych przez adwokata, a szeregu innych okoliczności np. istnienia dowodów, o których klient nie wiedział przy zlecaniu sprawy, czy niemożności ich przeprowadzenia (odmowa zeznań przez osoby bliskie), czy wreszcie rezultatem wadliwego orzeczenia. Adwokat odpowiada za staranność w prowadzeniu sprawy tj. za zastosowanie prawidłowych i właściwych środków prawnych w danej sprawie, terminowe wnoszenie pism i środków odwoławczych, znajomość prawa i orzecznictwa w danej dziedzinie. Natomiast w przypadku takiej czynności jak przygotowanie projektu umowy, adwokat jest odpowiedzialny za rezultat tj. umowa musi być zgoda z oczekiwaniami klienta, ale jednocześnie zgodna z prawem.

Czy adwokat jest ubezpieczony z zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem zawodu ?

Tak, każdy adwokat jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną klientowi w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Kto gromadzi dokumenty do sprawy sądowej ?

Wedle umowy zlecenia klient przygotowuje dokumenty potrzebne do sprawy.

Czy sąd „z urzędu” doręcza wyroki do domu ?

Tak, wyroki zaoczne (w postępowaniu cywilnym), wyroki nakazowe (w postępowaniu karnym), a ponadto nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczy. Wyroki ogłaszane na rozprawie (z wyjątkiem zaocznych) nie są doręczane stronom chyba, że zostanie złożony wniosek  o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie.

Czy stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe ?

Wtedy, gdy wynika to z wezwania sądowego.

Czy kilka osób może powierzyć sprawę do prowadzenia jednemu adwokatowi ?

Tak, jest to możliwe, jeśli ich interesy procesowe nie są sprzeczne. W przypadku powierzenia obrony nie może zachodzić kolizja w obronie.

Czy adwokata może zastąpić na rozprawie inny adwokat ?

Tak, w przypadku niemożności osobistego uczestniczenia w rozprawie adwokata może zastąpić inny adwokat lub aplikant adwokacki.

Czy można się starać o wyznaczenie pełnomocnika adwokata z urzędu w sprawie cywilnej wskazując konkretną osobę ?

Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych albo nie zwolniona, ale która złoży odpowiednie oświadczenie, że nie jest w stanie bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i rodziny, ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, może domagać się przyznania adwokata z urzędu. Można wskazać konkretnego adwokata, a wówczas Okręgowa Rada Adwokacka, działająca na wniosek sądu, wyznaczy tego adwokata do prowadzenia sprawy.

Kiedy Skarb Państwa zwróci koszty obrony w sprawie karnej ?

W sytuacji, gdy sąd uniewinni oskarżonego i zostanie złożony odpowiedni wniosek oraz wykazane wydatki na obronę.

W jaki sposób powierzyć sprawę przebywając za granicą ?

Najdogodniej wymiana informacji odbywa się w drodze poczty elektronicznej i telefonicznie, zaś podpis mocodawcy na pełnomocnictwie do procesu musi być poświadczony przez notariusza lub urzędowo.

Jak długo trwają sprawy sądowe ?

Zawsze trudno przewidzieć, gdyż zależy to od wielu okoliczności tj. obłożenia danego sądu sprawami, ilości dowodów do przeprowadzenia, stopnia skomplikowania sprawy, od prawidłowości doręczeń stronom zawiadomień o terminach rozpraw, od tego czy strony zaskarżają  orzeczenie do sądu II instancji.

Czy do obowiązków adwokata należy przynaglanie opieszałego sędziego ?

Nie, to nie mieści w obowiązkach adwokata.

Kto może powierzyć obronę w sprawie karnej ?

Podejrzany/oskarżony, a w przypadku gdy jest on zatrzymany lub tymczasowo aresztowany, jakakolwiek inna osoba, przy czym zobowiązana jest zawiadomić o tym oskarżonego.

Czy będąc zatrzymany przez Policję można kontaktować się z adwokatem ?

Prawo do kontaktu z adwokatem służy osobie zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej.

Co to jest pełnomocnictwo ?

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa; w drugim znaczeniu to sam dokument pełnomocnictwa.

Czy pełnomocnictwo musi być pisemne ?

Pełnomocnictwo zwykle jest pisemne ale dopuszczalne jest udzielenie adwokatowi pełnomocnictwa  procesowego bezpośrednio do protokołu rozprawy.

Co to są sprawy prywatno – skargowe ?

Jest pewien rodzaj przestępstw, takich jak zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej i in., których sprawca może być oskarżony przez pokrzywdzonego, który złoży w sądzie tzw. prywatny akt oskarżenia. Sprawa jest rozpoznawana przez sąd po wniesieniu opłaty od aktu oskarżenia.

Czy adwokat może występować w sporze przedsądowym z firmą ubezpieczeniową ?

Tak, adwokat może być pełnomocnikiem już na etapie tzw. postępowana szkodowego.

Co to jest list upominawczy ?

Jest to szczególny rodzaj pisma, w rzeczowej i powściągliwej formie, w którym adwokat działający w imieniu klienta, przedstawiając szczegółowo stan faktyczny i prawny, zwraca się do przeciwnika klienta z konkretnym żądaniem, zapowiadając podjęcie stosownych kroków prawnych w przypadku nie zastosowania się do żądania.

Czy pokrzywdzony przestępstwem w postępowaniu karnym może być reprezentowany przez pełnomocnika adwokata ?

Pokrzywdzony może mieć pełnomocnika, jak również występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego i być zastępowanym przez pełnomocnika – adwokata.

Czy adwokat może występować przed trybunałem arbitrażowym (sądem polubownym) ?

Tak.

Czy zdarza się, że adwokat w prowadzeniu sprawy korzysta z pomocy specjalistów z innych dziedzin ?

Ma to miejsce w sprawach o szczególnie skomplikowanym charakterze np. rozrachunkowym.

Kto wyznacza obrońcę z urzędu ?

Sąd na wniosek prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym), zaś na etapie postępowania sądowego – sąd z urzędu lub na wniosek oskarżonego.

Czy obrońca z urzędu może zostać obrońcą z wyboru ?

Tak, stosunek obrony z urzędu być zamieniony na obronę w wyboru.

Dlaczego niewielu adwokatów zajmuje się sprawami karnymi na tle działalności gospodarczej ?

Zwykle podjęcie się obrony w sprawach na tle działalności gospodarczej wymaga wiedzy z wielu dziedzin prawa i znajomości obrotu gospodarczego.

Czy istnieją ubezpieczenia od pomocy prawnej ?

Tak, są towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują takie ubezpieczenia.

Czy dla przedsiębiorcy wydatki na usługi adwokackie stanowią koszty uzyskania przychodu ?

Tak, o ile wydatki na pomoc prawną pozostają w związku z działalnością przedsiębiorcy.

Czy adwokatowi można zlecić, w związku z prowadzeniem sprawy, także dokonanie opłaty sądowej ?

Tak, adwokat może przyjąć od klienta do rozliczenia pieniądze np. na opłaty sądowe, skarbowe i opłacić za niego.

Czy adwokat jest uprawniony do odbioru w imieniu klienta zasądzonej przez sąd sumy pieniężnej ?

Tylko, wtedy o ile wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa.