Honorarium

Zasadą jest, że wysokość honorarium określa umowa zawierana przez klienta z adwokatem. Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, prognozowany nakład pracy, termin wykonania czynności, a także wartość przedmiotu sprawy.

Co do sposobu rozliczenia honorarium, możliwe są poniższe jego warianty.

1. Honorarium zryczałtowane

Klient płaci jedną kwotę za prowadzanie sprawy w danej instancji sądowej, bez względu na liczbę rozpraw.

2. Honorarium zryczałtowane z limitem godzin

Klient płaci kwotę za prowadzenie sprawy w danej instancji sądowej z założeniem, że wyczerpuje ona określoną ilości godzin pracy adwokata, zaś w przypadku przekroczenia tego limitu, klient dopłaca za godziny przepracowane ponad ustalone w umowie, według stawki godzinowej.

3. Honorarium godzinowe

Klient płaci za godzinę pracy adwokata według ustalonej stawki.

W przypadku obsługi przedsiębiorców preferowane jest honorarium zryczałtowane z limitem godzin.
Do honorarium należy doliczyć podatek VAT.

Dodatkowe wydatki

Obok honorarium należy liczyć się z kosztami dojazdu adwokata samochodem do sądu poza siedzibą Kancelarii (według stawek obowiązujących w delegacjach służbowych), kosztami doręczenia pism procesowych przeciwnikowi (o ile ten również występuje z adwokatem lub radcą prawnym), ewentualnie kosztami kopiowania dokumentów.