Dziedziny prawa

Prawo cywilne

reprezentowanie przed sądami w sprawach o odszkodowanie, z umów różnego rodzaju (w tym konsumenckich), w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w sprawach spadkowych np. o stwierdzenie prawa do spadku na podstawie testamentu, o dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia, w sprawach dotyczących własności np. o ochronę własności, zniesienie współwłasności nieruchomości, nabycie własności przez zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie nieruchomości, w sprawach dotyczących służebności oraz w postępowaniu egzekucyjnym i in.

Prawo pracy

reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu, o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o świadczenia związane ze stosunkiem pracy i in.

Prawo rodzinne

reprezentowanie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, o władzę rodzicielską nad dziećmi, kontakty, podział majątku dorobkowego.

Prawo karne

obrona w dochodzeniu i śledztwie oraz przed sądami, zwłaszcza w sprawach wypadków komunikacyjnych i na tle działalności gospodarczej, przestępstw „białych kołnierzyków”, błędów medycznych, a także w sprawach karnych skarbowych i z oskarżenia prywatnego oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Czynności jednorazowe

udzielanie porad prawnych, opracowanie opinii prawnych, listów upominawczych (wezwań przedsądowych), pism sądowych (pozwów, odpowiedzi, wniosków), różnego rodzaju umów, regulaminów, statutów i in.