Dla przedsiębiorców

Stała obsługa prawna firm

Specjalizacją Kancelarii jest stała obsługa podmiotów gospodarczych. Zakres stałej obsługi prawnej jest uzależniony od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Na ogół obsługa obejmuje konsultacje prawnych aspektów decyzji podejmowanych przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem, projektowanie i opiniowanie umów, opracowywanie statutów, regulaminów, zarządzeń, wydawanie opinii prawnych, projektowanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki, występowanie wobec kontrahentów z tzw. listami upominawczymi, reprezentację w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz w procesach przed sądami i w postępowaniu arbitrażowym (sądami polubownymi), a także w postępowaniu egzekucyjnym.

Stała obsługa prawna świadczona jest na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony lub nieoznaczony. Przedsiębiorca uiszcza honorarium miesięczne w umówionej wysokości, korzystniejsze z punktu widzenia optymalizacji podatkowej (koszt uzyskania przychodu związany z obsługą prawną przedsiębiorstwa).

Prawo spółek handlowych

W Kancelarii udziela się pomocy prawnej w sprawach związanych ze spółkami z o.o., jawnymi, komandytowymi i partnerskimi. Pomoc prawna dotyczy etapu zakładania spółek, przekształcenia przedsiębiorców jednoosobowych w spółki prawa handlowego i spółek osobowych w spółki kapitałowe oraz likwidacji spółek. Przedsiębiorca jest reprezentowany w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Procesy gospodarcze

Reprezentacja w procesach gospodarczych rozciąga się na postępowania mediacyjne oraz wszelkie procesy sądowe i arbitrażowe pomiędzy przedsiębiorcami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, toczące się w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, jak i przed tzw. e-sądem. Sprawy te powstają najczęściej na tle umów handlowych, sporów z pracownikami i współpracownikami, ale też czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń praw autorskich. Mogą to być również sprawy o wyłączenie wspólnika, o podział majątku spółki, postępowania upadłościowe (likwidacyjne i układowe) i dotyczące zawezwania do próby ugodowej.

Czynności jednorazowe

Przedmiotem pomocy prawnej może być opracowywanie różnego rodzaju umów kodeksowych i pozakodeksowych np. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, o współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, o świadczenie usług, dostawy, wyłączności, umowa zakazu konkurencji, konsorcjum, outsourcingusponsoringutimesharingu, projektowanie statutów, regulaminów itp., opracowywanie pozwów i innych pism sądowych, a także wydawanie pisemnych opinii prawnych i występowanie z listami upominawczymi (wezwania do zapłaty).