O zawodzie adwokata

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Praktyka zawodowa adwokata to przede wszystkim :

  • reprezentowanie klientów przed sądami, trybunałami arbitrażowymi, organami administracji publicznej, urzędami państwowymi,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych – pozwów, apelacji, wniosków etc.,
  • wydawanie opinii prawnych.

Adwokatów obowiązują szczególne zasady etyki zawodowej (skodyfikowane w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu), których przestrzeganie jest zabezpieczone odpowiedzialnością dyscyplinarną.
Każdy adwokat jest ustawowo objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zawodowym OC z tytułu szkód związanych z wykonywaniem wolnego zawodu.